Wewnętrzne sprawdziany
 z przedmiotów dla klas IV - VI w roku szkolnym 2012/2013
 

Język polski

Język angielski

Historia

Matematyka

Przyroda

Muzyka

Religia

 

     Język polskiKlasa IV

1. Sprawdzian z nauki o języku: „Części mowy”
zakres materiału:
- Rozpoznawanie poznanych części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek,
  liczebnik, przyimek, spójnik.
- Odmiana wyrazów,
- Określanie form gramatycznych,
- Stosowanie interpunkcji,
- Dobieranie wyrazów pokrewnych.

2. Sprawdzian z nauki o języku: „Składnia zdania pojedynczego i złożonego”
zakres materiału:
- Rozpoznawanie zdania i równoważnika zdania,
- Rozpoznawanie rodzajów zdań,
- Odróżnianie zdania pojedynczego od złożonego,
- Rozwijanie zdań pojedynczych nierozwiniętych,
- Wypisywanie związków wyrazowych,
- Podkreślanie podmiotu i orzeczenia,
- Rysowanie wykresu zdania pojedynczego rozwiniętego,
- Tworzenie treści zdań do wykresów.

3. Sprawdzian (test) z literatury: „Baśnie”
zakres materiału:
- Odróżnianie elementów świata fantastycznego od realistycznego,
- Znajomość treści poznanych baśni,
- Określanie cech gatunkowych baśni,
- Czytanie tekstu baśni ze zrozumieniem,
- Odczytywanie morału.

Klasa V

1. Sprawdzian z nauki o języku: „Formy osobowe i nieosobowe czasownika”
 zakres materiału:
- Odróżnianie form osobowych od nieosobowych czasownika,
- Określanie form gramatycznych podanych czasowników,
- Rozpoznawanie i przekształcanie form trybów,
- Tworzenie bezokoliczników,
- Rozpoznawanie i tworzenie czasowników dokonanych i niedokonanych.

2. Sprawdzian z nauki o języku: „Części mowy”
zakres materiału:
- Rozpoznawanie poznanych części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek,
  liczebnik, przyimek, spójnik.
- Odmiana wyrazów (temat i końcówka, oboczności),
- Określanie form gramatycznych,
- Prawidłowe użycie form różnych rodzajów liczebnika,
- Stopniowanie.

3. Sprawdzian z nauki o języku: „Składnia zdania pojedynczego i złożonego”
zakres materiału:
- Wypisywanie związków wyrazowych,
- Podkreślanie podmiotu i orzeczenia,
- Rysowanie wykresu zdania pojedynczego rozwiniętego,
- Podkreślanie i nazywanie części zdania (rozbiór logiczny),
- Budowanie zdań złożonych,
- Stosowanie poprawnej interpunkcji,
- Rysowanie wykresów zdań złożonych.

4. Sprawdzian z literatury: „Mity”
zakres materiału:
- Znajomość treści poznanych mitów,
- Znajomość postaci mitologicznych,
- Wyjaśnianie związków wyrazowych pochodzenia mitologicznego.


Klasa VI

1. Sprawdzian z nauki o języku: „Części mowy”
zakres materiału:
- Rozpoznawanie poznanych części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek,
  liczebnik, przyimek, spójnik, zaimek,
- Odróżnianie form osobowych od nieosobowych czasownika,
- Rozpoznawanie czasowników przechodnich,
- Rozpoznawanie i przekształcanie form poznanych stron czasownika,
- Zastosowanie form nieosobowych czasownika w prostych wypowiedziach użytkowych.
- Określanie form gramatycznych podanych części mowy,
- Odmiana wyrazów.

2. Sprawdzian z nauki o języku: „Części zdania”
zakres materiału:
- Rozpoznawanie rodzajów podmiotów i orzeczeń w zdaniach,
- Wypisywanie i nazywanie określeń podmiotu i orzeczenia,
- Określanie funkcji składniowej podanych w zdaniu części mowy.

3. Sprawdzian z nauki o języku: „Składnia zdania złożonego” -
zakres materiału:
- Rozpoznawanie i budowanie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie,
- Stosowanie poprawnej interpunkcji,
- Rysowanie wykresów zdań,
- Układanie treści zdań do podanych wykresów.

4. Sprawdzian z nauki o języku: „Słowotwórstwo”
zakres materiału:
- Znaczenie słowotwórcze wyrazów pochodnych,
- Rozpoznawanie wyrazów podstawowych i pochodnych,
- Oddzielanie podstawy słowotwórczej od formantów,
- Tworzenie prostych rodzin wyrazów pokrewnych.


     Język angielskiKlasa IV

TEST 2
Zakres materiału:
-  Słownictwo z rozdziałów 4- 6,
-  Znajomość odmiany czasownika to be ( być) w pytaniach, przeczeniach i zdaniach
   twierdzących,
-  Znajomość budowy zdań z użyciem dopełniacza saksońskiego,
-  Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników regularnych,
-  Opisywanie różnokolorowych przedmiotów,
-  Znajomość zaimków osobowych,
-  Użycie przedimków a, an, the,
-  Określanie swoich ulubionych kolorów, liczb, zwierząt itp.
-  Zadawanie pytań dotyczących ulubionych kolorów, liczb itp. oraz udzielanie na nie odpowiedzi.

TEST 3
Zakres widomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 7 -12,
-  Znajomość odmiany czasownika to be ( być) i zastosowanie w 3 typach zdań,
-  Znajomość odmiany czasownika to have ( mieć) w 3 typach zdań,
-  Znajomość przyimków: on, in, under, next to, behind,
-  Określanie położenia przedmiotów względem siebie,
- Znajomość wybranych rzeczowników tworzących liczbę mnogą w sposób nieregularny (women, men, children, people).

TEST 4
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 13-15,
-  Znajomość konstrukcji There is/ there are,
-  Opis pokoju z użyciem przyimków miejsca oraz konstrukcji there is/ there are
-  Umiejętność wydawania prostych poleceń ( rozkazy).

TEST 5
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 16-18,
-  Zastosowanie czasownika can w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących,
-  Zadawanie pytań o ulubione napoje i potrawy i odpowiadanie na te pytania:
   (Do you like milk/salad? Yes, I do./No, I don’t, Does she like salad?: Yes, she does).

TEST 6
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 19-21,
-  Umiejętność posługiwania się prostymi zdaniami w czasie Present Simple (opis dnia),
-  Określanie godzin,
-  Użycie zaimków: who, where, what w pytaniach.

Każde kolejne trzy rozdziały są podsumowywane zarówno w książce, jak i w zeszycie ćwiczeń ucznia. Po każdym rozdziale powtórzeniowym zawartym w zeszycie ćwiczeń, znajduje się strona zatytułowana. CHECK YOURSELF, która jest zbliżona do przewidywanego sprawdzianu wiadomości. Odpowiedzi do CHECK YOURSELF znajdują się na ostatnich stronach zeszytu ćwiczeń. Ich zadaniem jest wdrożenie uczniów do samooceny.

Klasa V

TEST 2
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 5-8,
-  Znajomość zaimków: my, your, his, Her, its, our, their,
-  Znajomość odmiany czasownika “have got”,
-  Umiejętność budowania pytań i krótkich odpowiedzi z użyciem czasownika „have got”,
-  Umiejętność budowania pytań i krótkich odpowiedzi z wykorzystaniem konstrukcji „there is"
   i „there are”.

TEST 3
Zakres widomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 9-12,
-  Formułowanie prostych nakazów i zakazów,
-  Posługiwanie się czasownikiem „can” : budowanie pytań i krótkich odpowiedzi.

TEST 4
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 13-16.
-  Znajomość użycia czasu Present Simple: budowanie zdań twierdzących, przeczących,
   pytających,
-  Znajomość i sposób użycia przysłówków częstotliwości (always, usually itp.).

TEST 5
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 17-20,
-  Znajomość rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych,
-  Użycie wyrażeń „some”, „any”,
-  Budowanie pytań z użyciem „how much”, „how many”,
-  Znajomość słów pytających: what, why, when itp.

TEST 6
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 21-24,
-  Znajomość użycia czasu Present Continuous: budowanie zdań twierdzących, przeczących
   i pytających,
-  Znajomość użycia czasu Present Simple: budowanie zdań twierdzących,
   przeczących, pytających,
-  Rozpoznawanie czasów Present Simple oraz Present Continuous oraz prawidłowe ich
   zastosowanie,
-  Znajomość posługiwania się czasownikiem „must”.

TEST 7
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 25-28,
-  Umiejętność wskazania drogi do wybranego miejsca,
-  Znajomość posługiwania się czasownikami „like”, ”love”, „hate”,
-  Znajomość przymiotników poznanych w rozdziałach 25-28.


Klasa VI

TEST 2
Zakres materiału:
-  Słownictwo z rozdziałów 5- 8,
-  Znajomość czasu Past Simple: czasownik „to be”, „there is, there are”,
-  Znajomość budowy zdań w czasie Past Simple: zdania twierdzące, przeczące, pytające,
-  Znajomość wybranych czasowników nieregularnych.

TEST 3
Zakres widomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 9-12,
-  Umiejętność stopniowania przymiotników krótkich i długich,
-  Znajomość zasad stosowania przedimków określonych i nieokreślonych,
-  Znajomość konstrukcji gramatycznej „to be going to”.

TEST 4
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 13-16,
-  Znajomość posługiwania się wyrażeniem „have to”,
-  Umiejętność posługiwania się czasem Future Simple,
-  Umiejętność formułowania pytań w oparciu o poznane struktury  gramatyczne.

TEST 5
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 17-20,
-  Znajomość czasu Present Perfect; budowa zdań twierdzących, przeczących, pytających,
-  Umiejętność posługiwania się słowami :ever ,never, just, yet.

TEST 6
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 21-24,
-  Umiejętność posługiwania się słowami: can, could,
-  Umiejętność stosowania wyrażenia „Would you like to…”,
-  Znajomość użycia wyrażeń przymiotnikowych,
-  Wyrażanie sugestii; let’s, what abort, why don’t we.

TEST 7
Zakres wiadomości:
-  Słownictwo z rozdziałów 25-28,
-  Znajomość użycia czasu Past Continuous: zdania twierdzące, pytające, przeczące.

     HistoriaKlasa IV

Liczba sprawdzianów w I semestrze - 2 (październik, grudzień), w II semestrze - 3 (luty, maj)

Dział I - wymagania edukacyjne
Uczeń:
- definiuje pojęcie ;grupa społeczna ,rodzina ,ród, genealogia, herb, pamiątki rodzinne, tradycja rodzinna, patriotyzm, wyjaśnia w czym przejawia się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka, podaje przykłady różnorodnych potrzeb człowieka i sposoby ich zaspakajania,
- zna zasady funkcjonowania szkoły dawniej i dziś,
- potrafi scharakteryzować społeczność szkolną, zna prawa i obowiązki ucznia, przykłady działalności samorządu szkolnego,
- zna stopnie pokrewieństwa w rodzinie, potrafi budować schemat drzewa genealogicznego,
- potrafi wyjaśnić znaczenie pracy w życiu człowieka, opisuje różne grupy społeczne
- rozumie dlaczego pamiątki rodzinne są cennym źródłem informacji o przeszłości rodziny,
- zna sytuację prawną dzieci dawniej i dziś, wymienia podstawowe dokumenty i instytucje stojące na straży praw dziecka,
- wymienia organizacje działające na rzecz ludzi potrzebujących.

Dział II
Uczeń:
- potrafi wyjaśnić pojęcia,, mała ojczyzna”, gwara, Polonia, mniejszości narodowe, demokracja, konstytucja, konflikty zbrojne, degradacja środowiska
- zna zasady funkcjonowania, symbole UE. Polska członkiem Unii Europejskiej[1.I 1993,1.V 2004]
- opisuje zasady funkcjonowania państwa demokratycznego,
- wymienia organy władzy Rzeczpospolitej Polskiej
- zna siedzibę władz lokalnych, zakres ich działań,
- wyjaśnia pochodzenie nazwy ,,Polska,, zna legendy o początkach państwa polskiego.
- wymienia dawnych i współczesnych sąsiadów Polski,
- potrafi określić położenie geograficzne Polski,
- zna symbole narodowe, wyjaśnia ich rolę w życiu narodu ,wyjaśnia znaczenie najważniejszych świąt narodowych,
- wskazuje na mapie Polskę, najważniejsze regiony geograficzno-historyczne.
- określa położenie własnego regionu, zna charakterystyczne dla regionu symbole zwyczaje.
- nazywa i pokazuje na mapie główne rzeki, góry, morze, wyżyny, niziny
- wie że mieszkańców poszczególnych regionów różnią; stroje ,obyczaje, pieśni, tańce, zwyczaje, budownictwo
- potrafi wymienić mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce, wymienia największe skupiska Polaków na świecie
- zna najważniejsze problemy współczesnego świata i ich przyczyny.

Dział III
Uczeń:
 potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć ;historia, źródła historyczne, muzeum, eksponat, kustosz, zabytek, konserwator, kurhany,
 wyjaśnia czym zajmuje się historia, kto tworzy historię,
 zna podział źródeł historycznych i podaje przykłady,
 uzasadnia konieczność ochrony zabytków, wymienia jego formy,
 wymienia przykłady cennych zabytków w Polsce,
 zna zadania muzealnictwa, rodzaje muzeum, zadania pracowników
w muzeum, wie jak zachować się w muzeum.
 potrafi wymienić najważniejsze polskie zabytki.
 zna dawne sposoby mierzenia czasu ,
 wymienia jednostki podziału czasu zegarowego i kalendarzowego,
 nazywa przyrządy służące do określania upływu czasu dawniej i dziś,
 definiuje pojęcie chronologia wiek, era, tysiąclecie, pne, ne.
 zaznacza na osi czasu wydarzenia ,określa wiek na podstawie daty wydarzenia
 oblicza upływ czasu,
 porządkuje daty według chronologii.
 potrafi odczytać plan i mapę

Dział IV
Uczeń:
 potrafi wyjaśnić pojęcia: koczowniczy tryb życia ,osiadły tryb życia, cywilizacja, skryba, społeczny podział pracy, hieroglify, system nawadniający, piramidy, politeizm, mumifikacja ,państwo, faraon, monarchia despotyczna, piramida, mumia, mumifikacja, sfinks, sarkofag, pismo klinowe i obrazkowe,
 zna warunki życia pierwszych ludzi, najważniejsze osiągnięcia, przyczyny zmiany trybu życia.
 potrafi określić położenie geograficzne starożytnego Egiptu,
 charakteryzuje warunki naturalne i sytuację życia mieszkańców starożytnego Egiptu, ludów Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
 zna podział dziejów historii na epoki, zna starożytne cywilizacje,
 wymienia ważne dokonania poznanych cywilizacji,
 zna najważniejsze bóstwa Egipcjan,
 charakteryzuje sytuację grup społecznych w starożytnym Egipcie,
 potrafi wyjaśnić na czym polegał społeczny podział pracy.


Dział V
Uczeń:
 potrafi określić położenie i warunki naturalne starożytnej Grecji i Rzymu,
 wymienia najważniejsze miasta -państwa Grecji, wie jak doszło do wykształcenia się polis,
 zna zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej, republiki i cesarstwa,
 zna zasady wierzeń starożytnych Greków i Rzymian, potrafi wymienić najważniejszych bogów,
 rozumie znaczenie starożytnych igrzysk olimpijskich, potrafi wymienić dyscypliny sportowe,
 wskazuje na mapie: Ateny ,Sparta, Olimp, Olimpia, Rzym, zasięg rzymskich podbojów,
 wymienia źródła sukcesów militarnych Rzymian,
 wyjaśnia znaczenie dat :776r pne,1896r ne,773r pne,395r ne,476r ne,
 opisuje warunki życia starożytnych Greków i Rzymian,
 potrafi wymienić dokonania starożytnych Greków i Rzymian w różnych dziedzinach,
 przedstawia warunki życia niewolników w starożytnym Rzymie, zna przyczyny i skutki upadku powstania Spartakusa,
 potrafi wyjaśnić zasady judaizmu, okoliczności narodzin chrześcijaństwa. Wyjaśnia znaczenie pojęć: monoteizm, arka przymierza, synagoga, menora, Tora, Biblia, Dekalog.

Klasa V

Liczba sprawdzianów w I semestrze - 2 /październik, styczeń/ w II semestrze - 2 /marzec, maj/

Dział I i II
Uczeń:
- zna warunki życia pierwszych ludzi, najważniejsze osiągnięcia, przyczyny zmiany trybu życia,
- wyjaśnia znaczenie pojęć: koczowniczy i osiadły tryb życia, system nawadniający, cywilizacja, państwo, faraon, monarchia despotyczna, politeist, monoteist piramida, mumia, mumifikacja, sfinks, sarkofag, pismo klinowe i obrazkowe, dekalog, tora ,synagoga,
- potrafi określić położenie geograficzne starożytnego Egiptu, Palestyny Mezopotamii.
- charakteryzuje warunki naturalne i sytuację życia mieszkańców starożytnego Egiptu, Palestyny, ludów Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
- wymienia ważne dokonania poznanych cywilizacji ,
- zna najważniejsze bóstwa Egipcjan, Babilończyków i Izraelitów,
- charakteryzuje sytuację grup społecznych w starożytnym Egipcie.

Dział III i IV
Uczeń:
- potrafi określić położenie i warunki naturalne starożytnej Grecji i Rzymu,
wymienia najważniejsze miasta -państwa Grecji, wie jak doszło do wykształcenia się polis,
- zna zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej, republiki i cesarstwa,
- zna zasady wierzeń starożytnych Greków i Rzymian, potrafi wymienić najważniejszych bogów,
- rozumie znaczenie starożytnych igrzysk olimpijskich, potrafi wymienić dyscypliny sportowe,
- wskazuje na mapie: Ateny, Sparta, Olimp, Olimpia, Rzym, zasięg rzymskich podbojów,
- wymienia źródła sukcesów militarnych Rzymian,
- wyjaśnia znaczenie dat :776r pne,1896r ne,773r pne,395r ne,476r ne,
- opisuje warunki życia starożytnych Greków i Rzymian,
- potrafi wymienić dokonania starożytnych Greków i Rzymian w różnych dziedzinach,
- przedstawia warunki życia niewolnikowi w starożytnym Rzymie, zna przyczyny i skutki upadku powstania Spartakusa,
- wyjaśnia znaczenie poznanych pojęć: polis, demokracja, Hellada, Hellenowie, z gromadzenie ludowe, wyrocznia, igrzyska, toga, tunika legion, imperium, republika, konsul, niewolnik, gladiatorzy.

Dział V
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie dat: 380r ne, XI, VII, 800r,
- wyjaśnia znaczenie pojęć: cerkiew, ikona, pop, papież, patriarcha ,islam, meczet, Koran, muzułmanie, plemię, rody,
- potrafi wyjaśnić kiedy i dlaczego nastąpił podział chrześcijaństwa,
- zna dokonania i osiągnięcia Karola Wielkiego. Wymienia nowe państwa powstałe w wyniku rozpadu państwa Karola Wielkiego,
- zna narodziny religii islamu,
- wie kiedy i dlaczego powstały pierwsze państwa słowiańskie, zna nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w XVIIIw. podaje zwyczaje i obrzędy słowian,
- wie co zadecydowało o powstaniu trzech grup Słowian w VI wieku w Europie Środkowej
i Wschodniej.

Dział VI i VII
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie dat :966r,100r,1025r,1138r,997r,
- potrafi wyjaśnić pojęcia: plemię, ród, statut, senior,
- wyjaśnia pochodzenie nazwy: Polska,
- potrafi wskazać na mapie pierwszą stolicę państwa polskiego,
- zna przyczyny i skutki przyjęcia chrztu w 966r,okoliczności zjednoczenia plemion słowiańskich,
- potrafi wymienić przyczyny i korzyści dla Polski zjazdu gnieźnieńskiego,
- wskazuje na mapie ziemie przyłączone do Polski przez Bolesława Chrobrego,
- wymienia przyczyny podziału Polski na dzielnice w XIIr, wskazuje na mapie dzielnice.

Dział VII i VIII
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie dat:1226r,1241r,1308r, 1320r,1364r,1343r,
- wyjaśnia pojęcia: drużyna, ludność służebna, gród, podgrodzie, zakon, skryptorium styl romański, portal, Krzyżacy, Mongołowie,
- wymienia obowiązki i prawa władcy, nazywa insygnia koronacyjne, zna pierwsze urzędy i grupy społeczne za pierwszych Piastów,
- opisuje wygląd grodu i podgrodzia, elementy obronne grodów, zna podstawowe zajęcia mieszkańców,
- wymienia nazwy wspólnot zakonnych powstałych w Europie w X-XIII w, główne zadania zakonników,
- zna cechy architektury romańskiej, podaje przykłady polskich zabytków,
- opisuje sytuację polityczną i gospodarczą Polski w okresie rozbicia dzielnicowego
- wymienia przyczyny sprowadzenia Krzyżaków do Polski,
- zna okoliczności bitwy pod Legnicą z Tatarami,
- wyjaśnia na czym polegało dążenie do zjednoczenia kraju za Władysława Łokietka,
- charakteryzuje okres panowania Kazimierza Wielkiego, wymienia osiągnięcia polityczne, gospodarcze, kulturalne w Polsce XIV w.

Dział IX
Uczeń:
- zna okoliczności powstania monarchii stanowej w Polsce w XIV w, wymienia stany ich prawa i obowiązki,
- zna miejsca lokalizacji zamków ,elementy obronne, funkcje,
- potrafi wymienić obowiązki rycerza ,opisać strój rycerza,
- potrafi opisać wygląd średniowiecznego miasta, elementy obronne, rolę rynku,
- zna ważne miasta w średniowiecznej Polsce [wskazać na mapie],
- wyjaśnia znaczenie pojęć:stan, monarchia stanowa, rycerz, herb, giermek, trójpolówka, metoda żarowa,
- opisuje wygląd średniowiecznej wsi ,wymienia sposoby uprawy roli ,narzędzia wykorzystywane w pracy,
- wymienia grupy społeczne zamieszkujące miasto średniowieczne i ich zajęcia,
zna cechy charakterystyczne stylu gotyckiego, wymienia najcenniejsze zabytki gotyckie w Polsce.

Dział X
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie dat:1385r,1410r,1411r,1454r-1466r,
zna sytuację Polski przed zawarciem unii w Krewie, wymienia postanowienia unii,
- wymienia zasługi Jadwigi i Władysława Jagiełły dla rozwoju Królestwa Polskiego,
- wymienia przyczyny wojny z Krzyżakami w latach 1409-1411r wojny trzynastoletniej ,zna skutki bitwy pod Grunwaldem,
- wyjaśnia znaczenie pojęć: unia, dynastia, sobór, armia zaciężna,
- wskazuje na mapie Krewo, Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Grunwald, Toruń.

Klasa VI

Liczba sprawdzianów w I semestrze - 3 /październik, listopad, grudzień/ w II semestrze - 3 /luty, kwiecień, maj/

Dział I
Uczeń:
- rozumie jak postęp techniczny w XIX w zapoczątkował przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce i na świecie,
- potrafi opisać warunki życia i pracy robotników w XIX w.
- Wie co było przyczyną konfliktów między robotnikami a właścicielami zakładów przemysłowych . W jaki sposób robotnicy walczyli o swoje prawa,
- wie jakie czynniki doprowadziły do rozwoju miast [urbanizacja],
- potrafi wymienić najbogatsze państwa świata XIX w., wie co było tego przyczyną,
- potrafi wyjaśnić pojęcia: rewolucja przemysłowa, manufaktura,
  germanizacja, rusyfikacja, terror praca organiczna, kapitalizm, proletariat,
- potrafi wyjaśnić znaczenie dat 1901,1917,
- zna sytuację Polaków pod zaborami, wie jak bronili się przed wynarodowieniem ze strony zaborcy,
- zna przedstawicieli literatury i sztuki I i II poł XIX w.,
- wie co było przyczyną wybuchu rewolucji w Rosji w 1917r., potrafi opisać warunki życia w Rosji pod rządami komunistów.

Dział II
Uczeń:
- zna przyczyny i skutki wybuchu I wojny światowej, zna państwa które odrodziły się po I wojnie światowej, wskazuje je na mapie,
- wymienia obszary na których toczyły się największe walki w Europie w czasie I woj św.
- zna koncepcje polityczne J Piłsudskiego i R Dmowskiego zarówno przed, jak i po odzyskaniu niepodległości,
- potrafi wyjaśnić dlaczego Polacy musieli walczyć o niepodległość mimo zakończenia wojny,
- wie jak kształtowała się granica Polski po zakończeniu I wojny światowej,
- zna najważniejsze wyzwania ,przed którymi stanęła II Rzeczpospolita,
- potrafi wymienić największe osiągnięcia polityczno - gospodarcze Polski w okresie międzywojennym,
- potrafi wyjaśnić pojęcia: ,Bałkański kocioł, Ententa, Państwa Centralne, COP, cud nad Wisłą,
- potrafi wyjaśnić daty: 1914-1918,1920,1921r.

Dział III
Uczeń:
- zna sytuację polityczną i gospodarczą Związku Radzieckiego, Niemiec i Włoch przed wybuchem II wojny światowej,
- potrafi wyjaśnić co było przyczyną wybuchu II wojny światowej, zna państwa sprzymierzone z Niemcami ,oraz państwa koalicji antyhitlerowskiej /strony walczące/,
- wskazuje na mapie miejsca największych bitwy II woj światowej,
- zna postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec po I woj św.,
- zna metody przeciwstawienia się okupantom w czasie II woj św., zna okoliczności wybuchu powstania warszawskiego,
- opisuje losy Polaków w czasie II wojny św., formy terroru stosowane przez okupanta wobec społeczeństwa polskiego i narodu żydowskiego,
- rozumie znaczenie dat 1939-1945,1922,1933,1 VIII 1944r,
- potrafi wyjaśnić pojęcia faszyzm, nazizm, okupacja, obóz koncentracyjny.

Dział IV
Uczeń:
- opisuje sytuację polityczną gospodarczą Europy po zakończeniu II wojny światowej,
- wymienia nazwy państw rządzonych demokratycznie i socjalistycznie w Europie,
- potrafi wyjaśnić co to była zimna wojna, wyścig zbrojeń,
- potrafi opisać zmiany polityczne i gospodarcze jakie zaszły w Polsce, po zakończeniu II wojny światowej, warunki życia codziennego w czasach PRL,
- wie co było przyczyną wybuchu strajków w Polsce w 1956, 1976,1978r, wskazuje na mapie miejsca wystąpień robotników,
- potrafi wyjaśnić znaczenie dat 1945, 1949,1955,1956,1976,1978,13 XII 1981r.

Dział V
Uczeń:
- potrafi opisać sytuację polityczną i gospodarczą Polski w latach 90tych,zna    dwa oblicza przemian gospodarczych,
- potrafi określić położenie ,obszar państwa ,zna sąsiadów III Rzeczpospolitej, mniejszości narodowe ,symbole narodowe,
- zna strukturę władz w naszym państwie ,potrafi określić administracyjne położenie swojej miejscowości,
- wie jak działa gmina ,kto kieruje gminą wiejską i miejską ,wymienia najważniejsze instytucje samorządu terytorialnego na szczeblu gminy,   powiatu, województwa,
- wie kiedy została utworzona UE i ONZ, zna symbole tych organizacji, strukturę i najważniejsze zadania,
- zna najważniejsze problemy współczesnego świata,
- potrafi wymienić ważne organizacje międzynarodowe czuwające nad przestrzeganiem praw człowieka we współczesnym świecie.
 

     MatematykaSprawdziany odbywać się będą po zakończeniu każdego z działów:

Klasa IV

1. LICZBY NATURALNE
Znajomość pojęć: składniki, suma, odjemna, odjemnik, różnica.
Zapisywanie sumy i różnicy liczb naturalnych, nazywanie działania.
Dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb dwucyfrowych bez przekroczenia progu dziesiątkowego oraz z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
Rola liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu.
Rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych i wielodziałaniowych
z wykorzystaniem dodawania i odejmowania liczb naturalnych.
Rozwiązywanie prostych równań.
Stosowanie w obliczeniach praw przemienności i łączności dodawania.
Znajomość pojęć: czynniki (mnożna, mnożnik), iloczyn, dzielna, dzielnik, iloraz.
Znajomość niewykonalności dzielenia przez 0.
Zapisywanie iloczynu i ilorazu liczb naturalnych, nazywanie działań.
Mnożenie i dzielenie w pamięci liczby dwucyfrowej przez 2 i przez 3 oraz przez inne liczby jednocyfrowe.
Stosowanie w obliczeniach praw przemienności i łączności mnożenia.
Obliczanie jednego czynnika mając iloczyn i drugi czynnik.
Obliczanie dzielnej (dzielnika) mając iloczyn i dzielnik (dzielną).
Powiększanie lub pomniejszanie liczby n razy.
Sprawdzanie poprawności wykonanych działań.
Rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych oraz wielodziałaniowych z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia liczb naturalnych.
Znajomość pojęcia reszty z dzielenia i własności reszty, że jest mniejsza od dzielnika.
Wyznaczanie ilorazu i reszty z dzielenia.
Sprawdzanie poprawności dzielenia z resztą.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem dzielenia z resztą.
Znajomość i stosowanie pojęć: potęga, wykładnik, podstawa, kwadrat, sześcian.
Zapisywanie potęgi w postaci iloczynu.
Zapisywanie iloczynu w postaci potęgi.
Obliczanie kwadratów i sześcianów liczb naturalnych.
Obliczanie potęg liczb naturalnych o wykładnikach większych od 3.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących potęgowania.
Znajomość kolejności wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy.
Znajomość kolejności wykonywania działań, gdy występują nawiasy.
Znajomość kolejności wykonywania działań, gdy występują nawiasy i potęgi.
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne jedno i dwucyfrowe.
Tworzenie wyrażeń arytmetycznych na podstawie treści zadań i obliczanie ich wartości.
Zapisywanie podanych słownie wyrażeń arytmetycznych i obliczanie ich wartości.
Rozwiązywanie i układanie prostych zadań tekstowych jednodziałaniowych wymagających obliczeń pamięciowych.
Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych wielodziałaniowych wymagających obliczeń pamięciowych.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących porównań różnicowych i ilorazowych.
Rysowanie osi liczbowej, zaznaczanie liczb na osi.
Odczytywanie współrzędnych punktów na osi.
Przedstawianie na osi liczb naturalnych spełniających określone warunki.
Zaznaczanie na osi liczbowej liczb wielocyfrowych typu 100, 200, 350 czy 500, 1000.
Ustalanie jednostki na osi na podstawie danych współrzędnych punktów.

2. SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB
Znajomość pojęcia cyfry, znajomość cyfr w systemie dziesiątkowym.
Określanie zależności wartości cyfry od jej położenia.
Zapisywanie i odczytywanie liczb do miliona (do miliarda).
Zapisywanie liczb słowami.
Zapisywanie liczb, których cyfry spełniają podane warunki.
Zaznaczanie dużych liczb na osi liczbowej.
Wskazywanie liczby najmniejszej i największej w zbiorze skończonym.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem własności liczb naturalnych.
Dodawanie i odejmowanie w pamięci liczby jednocyfrowej do (od) dowolnej liczby naturalnej.
Mnożenie w pamięci liczb naturalnych przez 10, 100, 1000.
Dzielenie w pamięci przez 10, 100, 1000 liczb z zerami na końcu.
Dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb naturalnych o co najwyżej dwóch cyfrach znaczących
Mnożenie i dzielenie w pamięci liczby naturalnej o co najwyżej dwóch cyfrach znaczących przez liczbę jednocyfrową.
Znajomość jednostek długości: metr, centymetr, decymetr, kilometr i zależności między nimi.
Znajomość jednostek masy: gram, kilogram, dekagram, tona i zależności między nimi.
Zamiana i prawidłowe stosowanie jednostek długości.
Zamiana i prawidłowe stosowanie jednostek masy.
Znajomość cyfr rzymskich.
Znajomość zasad rzymskiego systemu zapisywania liczb.
Zapisywanie liczby naturalnych w systemie rzymskim do 100 (do 4000).
Odczytywanie liczb zapisanych w systemie rzymskim do 100 (do 4000).
Stosowanie cyfr rzymskich do zapisywania dat, godzin, wieków.
Wykonywanie obliczeń kalendarzowych na dniach, tygodniach, miesiącach, latach.
Wykonywanie obliczeń zegarowych na godzinach, minutach i sekundach.

3. DZIAŁANIA PISEMNE
Dodawanie liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym.
Odejmowanie sposobem pisemnym liczb wielocyfrowych.
Sprawdzanie poprawności odejmowania pisemnego.
Odtwarzanie brakujących cyfr w odejmowaniu pisemnym.
Mnożenie sposobem pisemnym liczb naturalnych przez liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe (wielocyfrowe) i liczby zakończone zerami.
Dzielenie liczb naturalnych przez liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe i liczby zakończone zerami.
Sprawdzanie poprawności dzielenia pisemnego.
Wykonywanie dzielenia z resztą.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem algorytmów działań pisemnych.
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem kolejności działań.
Układanie zadań tekstowych do podanych wyrażeń arytmetycznych.

4. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
Wskazywanie i nazywanie podstawowych figur płaskich: płaszczyzna, punkt, prosta, półprosta, łamana, odcinek.
Rysowanie podstawowych figur geometrycznych, oznaczanie figur.
Wyszukiwanie punktów należących i nie należących do odcinka.
Rysowanie odcinków z uwzględnieniem porównywania różnicowego i ilorazowego.
Rysowanie łamanych spełniających dane warunki.
Rozpoznawanie prostych prostopadłych i prostych równoległych.
Wskazywanie prostych i odcinków prostopadłych i równoległych na rysunku i w otoczeniu, zapisywanie za pomocą symboli.
Określanie wzajemnego położenia prostych i odcinków na rysunku.
Rysowanie prostych prostopadłych za pomocą ekierki.
Rysowanie prostych równoległych za pomocą linijki i ekierki.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących prostopadłości i równoległości prostych.
Mierzenie odcinków.
Rysowanie odcinków danej długości.
Porównywanie długości odcinków.
Zamiana jednostek długości.
Znajomość i stosowanie pojęć: kąt, ramię, wierzchołek, obszar kąta.
Rozpoznawanie i rysowanie kątów prostych, ostrych i rozwartych (półpełnych, pełnych wklęsłych).
Symboliczne oznaczanie kątów.
Rozwiązywanie zadań związanych z zegarem.
Rozwiązywanie zadań związanych z podziałem kątów na części.
Mierzenie kątów w skali stopniowej.
Rysowanie kątów o zadanych miarach.
Obliczanie miary kątów przyległych.
Rysowanie czworokątów o danych kątach.
Rozpoznawanie prostokątów i kwadratów na rysunku i w otoczeniu.
Wskazywanie równoległych i prostopadłych boków prostokąta i kwadratu.
Rysowanie prostokąta i kwadratu na papierze w kratkę.
Rysowanie prostokąta i kwadratu za pomocą ekierki na papierze gładkim.
Obliczanie obwodu kwadratu i obwodu prostokąta przy danych długościach boków.
Obliczanie boku kwadratu przy danym obwodzie.
Obliczanie boku prostokąta przy danym obwodzie i długości drugiego boku.
Rozwiązywanie zadań na obliczanie obwodów prostokątów i kwadratów.
Rozpoznawanie i rysowanie kół i okręgów.
Zaznaczanie środka, cięciwy, promienia, średnicy.
Rozwiązywanie zadań dotyczących koła i okręgu.
Rysowanie odcinków, prostokątów i okręgów w skali, np. 1 : 2, 3 : 1.
Obliczanie rzeczywistej odległości na podstawie mapy i planu.
Stosowanie skali do sporządzania planu np. pokoju.
Obliczanie długości odcinków w skali.
Obliczanie skali przy znanej długości odcinków.
Powiększanie lub pomniejszanie dane figury w skali.

5. UŁAMKI ZWYKŁE
Znajomość i stosowanie pojęć: ułamek, licznik, mianownik, kreska ułamkowa.
Opisywanie części figury lub części zbioru skończonego za pomocą ułamka zwykłego.
Znajomość i stosowanie pojęcia liczby mieszanej.
Podawanie przykładów ułamków i liczb mieszanych.
Interpretacja ułamków i liczb mieszanych za pomocą rysunków.
Przedstawianie ułamka zwykłego i liczby mieszanej na osi liczbowej.
Odczytywanie współrzędnej ułamka na osi liczbowej.
Porównywanie ułamków o jednakowych licznikach, ułamków o jednakowych mianownikach i dowolnych ułamków zwykłych.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem porównywania ułamków zwykłych.
Skracanie i rozszerzanie ułamków - proste przykłady.
Uzupełnianie brakujących liczników lub mianowników w równościach ułamków zwykłych.
Zapisywanie ułamków w postaci nieskracalnej.
Wskazywanie ułamków właściwych i niewłaściwych.
Interpretacja ułamków niewłaściwych za pomocą rysunków.
Zaznaczanie ułamków właściwych i niewłaściwych na osi liczbowej.
Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.
Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.
Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych.

6. UŁAMKI DZIESIĘTNE
Zapisywanie ułamków w postaci dziesiętnej.
Odczytywanie ułamków dziesiętnych.
Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe.
Przedstawianie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej.
Zamiana niektórych ułamków zwykłych (o mianownikach 2, 4, 5, 25) na ułamki dziesiętne.
Obliczanie współrzędnej liczby dziesiętnej zaznaczonej na osi liczbowej mając współrzędne dwóch innych liczb.
Zapisywanie ułamków dziesiętnych bez zer nieistotnych.
Porównywanie ułamków dziesiętnych.
Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych.
Stosowanie ułamków dziesiętnych do zamiany wyrażeń jednomianowanych na dwumianowane.
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci i sposobem pisemnym.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.

7. POLA FIGUR
Znajomość jednostek pola.
Obliczanie pola figury danej na kratownicy.
Obliczanie pola prostokątów i kwadratów przy danych długościach boków.
Obliczanie boku kwadratu przy danym jego polu.
Obliczanie boku prostokąta przy danym jego polu i długości drugiego boku.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących pola prostokąta.
Zamiana jednostek pola.

8. PROSTOPADŁOŚCIANY I SZEŚCIANY

Wskazywanie prostopadłościanu i sześcianu wśród figur przestrzennych.
Podawanie przykładów przedmiotów w kształcie prostopadłościanu.
Wskazywanie ścian, krawędzi, wierzchołków.
Wskazywanie krawędzi i ścian prostopadłych i równoległych.
Obliczanie sumy długości krawędzi prostopadłościanu i sześcianu.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących długości
krawędzi prostopadłościanu.
Rysowanie siatki prostopadłościanów i sześcianów.
Obliczanie pola powierzchni sześcianu i prostopadłościanu.
Rozwiązywanie zadań dotyczących pola powierzchni prostopadłościanu.

Klasa V

1. LICZBY NATURALNE
Czytanie dużych liczb (do miliarda).
Zapisywanie liczb słowami.
Porównywanie liczb, używanie znaków <, >.
Wyznaczanie brakujących cyfr na podstawie własności liczb.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących własności liczb.
Wykonywanie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia liczb w pamięci (także dzielenia
z resztą).
Wykorzystywanie praw działań.
Obliczanie kwadratów i sześcianów liczb naturalnych.
Obliczanie wartości potęg o wyższych wykładnikach.
Zamiana jednostek długości i masy.
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych
i wielodziałaniowych z wykorzystaniem reguł kolejności działań.
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w których występują potęgi.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb sposobem pisemnym (także dzielenie z resztą).
Rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych i wielodziałaniowych
z wykorzystaniem czterech działań na liczbach naturalnych.
Znajomość liczb pierwszych i złożonych (przykłady).
Stosowanie cech podzielności liczb naturalnych do sprawdzania czy dana liczba jest pierwsza, czy złożona.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem cech podzielności.
Ocena prawdziwości zdań dotyczących liczb pierwszych i złożonych.
Rozkład liczb złożonych na czynniki pierwsze.
Obliczanie NWD i NWW z wykorzystaniem poznanych algorytmów.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem NWD i NWW.

2. UŁAMKI ZWYKŁE
Opisywanie części figury lub części zbioru skończonego za pomocą ułamka.
Znajomość i stosowanie pojęć: ułamki właściwe i niewłaściwe, liczby mieszane
Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.
Wyznaczanie ułamków, których liczniki i mianowniki spełniają dane własności.
Zaznaczanie ułamków i liczb mieszanych na osi liczbowej.
Odczytywanie jakie ułamki zaznaczono na osi liczbowej.
Zapisywanie ułamków w postaci ilorazu i odwrotnie.
Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.
Zaznaczanie ułamków niewłaściwych i liczb mieszanych na osi liczbowej.
Sprowadzanie ułamków do postaci nieskracalnej.
Rozszerzanie do ułamka o zadanym mianowniku.
Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika.
Porównywanie ułamków o różnych mianownikach.
Dodawanie i odejmowanie ułamków (o jednakowych i różnych mianownikach) oraz liczb mieszanych.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków.
Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną i ułamka przez ułamek, mnożenie liczb mieszanych.
Obliczanie kwadratów i sześcianów ułamków zwykłych i liczb mieszanych.
Obliczanie ułamka danej liczby.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.
Wyznaczanie odwrotności ułamków i liczb mieszanych.
Dzielenie ułamka przez liczbę naturalną i przez ułamek.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania liczby na podstawie danego jej ułamka.

3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
Kreślenie prostych prostopadłych i prostych równoległych za pomocą linijki i ekierki.
Wyznaczanie odległości punktu od prostej i odległości prostych równoległych.
Rozpoznawanie kątów ostrych, prostych, rozwartych, półpełnych i pełnych.
Rysowanie czworokąta, którego kąty spełniają dane warunki.
Wyznaczanie kąta, jaki tworzą wskazówki zegara.
Wyznaczanie miary kąta, o jaki obracają się wskazówki zegara.
Mierzenie kątów, rysowanie kątów o zadanej mierze.
Rozwiązywanie zadań dotyczących miary kątów.
Rozpoznawanie kątów przyległych i wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych.
Obliczanie miary kąta, gdy dana jest miara kąta przyległego, naprzemianległego lub odpowiadającego.
Wskazywanie i nazywanie boków, wierzchołków i przekątnych wielokąta.
Obliczanie obwodu wielokąta.
Rozpoznawanie wielokątów foremnych.
Rozpoznawanie trójkątów ostrokątnych, prostokątnych i rozwartokątnych oraz trójkątów równoramiennych i równobocznych.
Konstruowanie trójkąta o danych bokach.
Wykorzystywanie własności trójkątów do rozwiązywania zadań.
Rozwiązywanie zadań dotyczących kątów w trójkątach.
Rozpoznawanie i rysowanie prostokątów, kwadratów, równoległoboków, rombów, trapezów.
Wykorzystywanie własności przekątnych równoległoboku w zadaniach.
Wskazywanie kątów o jednakowych miarach w równoległobokach i trapezach równoramiennych.
Obliczanie miar kątów równoległoboku i trapezu równoramiennego, gdy dana jest miara jednego z kątów.
Rozpoznawanie figur przystających.

4. UŁAMKI DZIESIĘTNE
Zapisywanie ułamków o mianownikach 10, 100, 1000 itp. w postaci dziesiętnej i odwrotnie.
Zapisywanie ułamków dziesiętnych bez niepotrzebnych zer.
Porównywanie i porządkowanie ułamków dziesiętnych.
Zaznaczanie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej, odczytywanie współrzędnych punktów.
Odczytywanie i porównywanie danych zapisanych w tabeli z wykorzystaniem ułamków dziesiętnych.
Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych (dotyczących długości i masy)
w postaci ułamków dziesiętnych.
Porównywanie wielkości zapisanych w postaci ułamków dziesiętnych i wyrażeń dwumianowanych.
Dodawanie i odejmowanie w pamięci prostych ułamków dziesiętnych.
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...
Pamięciowe i pisemne mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
Mnożenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.
Kwadraty i sześciany ułamków dziesiętnych.
Pamięciowe i pisemne dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
Dzielenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.
Przedstawianie ułamków dziesiętnych w postaci ułamków zwykłych.
Zapisywanie w postaci dziesiętnej ułamków zwykłych o mianownikach 2, 4, 8, 20, 25, 40 itp.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.
Obliczanie wartości wyrażeń jednodziałaniowych i wielodziałaniowych,
w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne.

5. POLA FIGUR
Obliczanie pól prostokątów i kwadratów.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących pól prostokątów i kwadratów.
Znajomość jednostek pola, zamiana jednostek pola, także arów i hektarów.
Rysowanie wysokości i obliczanie pola równoległoboków, rombów, trójkątów i trapezów.
Obliczanie długości boków lub wysokości.
Rozwiązywanie zadań dotyczących pól wielokątów.

6. WSTĘPNE WIADOMOŚCI O LICZBACH CAŁKOWITYCH
Podawanie różnych interpretacji liczb całkowitych (np. ujemne temperatury, długi).
Zaznaczanie liczb całkowitych na osi liczbowej.
Porównywanie i porządkowanie liczb całkowitych.
Rozpoznawanie par liczb przeciwnych.
Odczytywanie informacji dotyczących liczb ujemnych przedstawionych w różnych postaciach
i odpowiadanie na pytania z nimi związane.
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.

7. GRANIASTOSŁUPY
Zaznaczanie na rysunku graniastosłupa jego krawędzi, wierzchołków, ścian.
Rysowanie siatki graniastosłupa.
Zaznaczanie ścian oraz krawędzi prostopadłych i równoległych.
Obliczanie pola powierzchni graniastosłupów.
Rozwiązywanie zadań dotyczących pól powierzchni graniastosłupów.
Znajomość jednostek objętości (w tym litrów i mililitrów), zamiana jednostek objętości.
Obliczanie objętości prostopadłościanów, sześcianów i graniastosłupów.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem objętości graniastosłupów.

Klasa VI

1. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych oraz ułamków dziesiętnych.
Wykonywanie obliczeń kilkudziałaniowych z zastosowaniem liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych.
Zapisywanie wyrażeń arytmetycznych na podstawie opisu słownego.
Rozwiązywanie zadań tekstowych wielodziałaniowych z wykorzystaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych.
Obliczanie potęg liczb wymiernych.
Obliczanie prostych przykładów mnożenia i dzielenia potęg o tych samych podstawach.
Zapisywanie dużych liczb z wykorzystaniem potęg liczby dziesięć.
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych, w których występują ułamki dziesiętne i potęgi.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.
Wykonywanie obliczeń kilkudziałaniowych z zastosowaniem ułamków zwykłych.
Zapisywanie wyrażeń arytmetycznych na podstawie opisu słownego.
Rozwiązywanie zadań tekstowych wielodziałaniowych z wykorzystaniem działań na ułamkach zwykłych.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
i dziesiętnych – przykłady jednodziałaniowe i kilkudziałaniowe.
Rozwiązywanie zadań tekstowych w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne.
Rozwiązywanie zadań typu: prędkość, droga, czas w prostej sytuacji praktycznej. Rozwiązywanie zadań typu: prędkość, droga, czas przy pomocy równań.

2. LICZBY NA CO DZIEŃ
Wykonywanie obliczeń dotyczących upływu czasu (z wykorzystaniem kalendarza i zegara).
Rozwiązywanie zadań tekstowych wielodziałaniowych dotyczących upływu czasu.
Zamiana jednostek długości i masy.
Szacowanie podanych wielkości i wyników działań.
Rozwiązywanie zadań tekstowych wielodziałaniowych z zastosowaniem zamiany jednostek długości i masy.
Obliczanie skali, w jakiej sporządzona jest mapa lub plan.
Obliczanie odległości na mapie, gdy znana jest odległość rzeczywista.
Obliczanie odległości w terenie, gdy znana jest odległość na mapie.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem skali.
Wykonywanie obliczeń przybliżonych.
Zaokrąglanie liczb z nadmiarem i niedomiarem.
Wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem obliczeń wykonanych za pomocą kalkulatora.
Odczytywanie danych przedstawionych w postaci tabeli, diagramu.
Wybieranie informacji z tekstu.
Przedstawianie danych w formie tabeli, diagramu.
Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych na podstawie informacji przedstawianych
w różnych postaciach.

3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
Rozpoznawanie kątów, w tym kątów utworzonych przez przecinające się proste.
Rozwiązywanie zadań dotyczących kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających.
Rozpoznawanie trójkątów.
Własności kątów w trójkątach.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem własności kątów w trójkątach.
Rozpoznawanie czworokątów.
Własności kątów w czworokątach.
Własności przekątnych w równoległobokach.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem własności kątów w czworokątach.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem własności przekątnych w równoległobokach.
Rysowanie okręgu o danym promieniu, średnicy, zaznaczanie środka, promienia, średnicy, cięciwy, łuku okręgu.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem własności koła i okręgu.
Sprawdzanie, czy dane figury są symetryczne względem prostej.
Wskazywanie figur symetrycznych względem prostej.
Rysowanie figur symetrycznych względem prostej.
Rozpoznawanie figur osiowosymetrycznych.
Wyznaczanie osi symetrii figur.

4. POLA I OBWODY WIELOKĄTÓW
Zamiana jednostek pola.
Obliczanie pola i obwodu prostokąta.
Obliczanie długości boku, gdy znane jest pole lub obwód prostokąta.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących pola lub obwodu prostokąta.
Obliczanie pola i obwodu trójkątów i czworokątów.
Obliczanie długości boku, gdy znane jest pole lub obwód trójkąta, czworokąta.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących pola lub obwodu trójkąta, czworokąta.

5. FIGURY PRZESTRZENNE

Rozpoznawanie prostopadłościanów i innych graniastosłupów prostych.
Sporządzanie rysunków prostopadłościanów i innych graniastosłupów.
Sporządzanie siatek prostopadłościanów i innych graniastosłupów.
Obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu, graniastosłupa.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących pola powierzchni prostopadłościanów i innych graniastosłupów.
Obliczanie objętości prostopadłościanów i innych graniastosłupów.
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących objętości prostopadłościanów i innych graniastosłupów.
Rozpoznawanie i rysowanie ostrosłupów, rysowanie siatek.
Rozpoznawanie walców, stożków, kul.

6. LICZBY WYMIERNE
Porównywanie liczb całkowitych.
Zaznaczanie na osi liczbowej.
Wyznaczanie wartości bezwzględnej liczby.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.
Obliczanie wartości wyrażeń, w których występują liczby całkowite.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem działań na liczbach całkowitych.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb wymiernych.
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem działań na liczbach wymiernych.

7. PROSTE WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE, RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.
Przedstawianie rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych.
Obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych.
Wykonywanie redukcji wyrazów podobnych.
Mnożenie i dzielenie sumy algebraicznej przez liczbę.
Zapisywanie treści zadań w postaci sumy algebraicznej.
Układanie równań do warunków zadania.
Sprawdzanie, czy dana liczba spełnia równanie.
Rozwiązywanie równań.
Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań.
Zaznaczanie na osi liczbowej zbioru liczb spełniających nierówność.
Podawanie przykładów liczb spełniających daną nierówność.
Rozwiązywanie prostych nierówności.

8. KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE
Konstrukcja odcinka równego danemu.
Konstrukcja odcinka równego sumie i różnicy danych odcinków.
Konstrukcja trójkątów różnobocznych, równoramiennych, równobocznych.
Podział odcinka na połowy.
Konstrukcja prostych prostopadłych.
Konstrukcja prostych równoległych.
Konstrukcja kąta równego danemu.
Konstrukcja sumy i różnicy kątów.
Podział kąta na połowy.
Konstrukcja różnych kątów o zadanej mierze.
Rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych z wykorzystaniem poznanych konstrukcji.

     PrzyrodaSprawdziany odbywać się będą po zakończeniu każdego z działów

Klasa IV

Dział I: „Ja i rówieśnicy"
Po realizacji działu  uczeń powinien:
- wskazać własne słabe i mocne strony,
- wskazać czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na samopoczucie człowieka,
- wymienić czynniki kształtujące postawę człowieka,
- określić warunki, jakie powinno spełniać miejsce pracy,
- wskazać czynniki dodatnio i ujemnie wpływające na proces uczenia się,
- podać ogólne zasady higieny pracy umysłowej,
- wymienić przyczyny konfliktów w grupie, wskazać sposoby postępowania
  w sytuacjach konfliktowych,
- wskazać sposoby współpracy z rówieśnikami umożliwiające osiągnięcie celu,
- określić wpływ pozytywnych i negatywnych emocji na wynik zachowań międzyludzkich,
- wykazać znaczenie zachowań asertywnych dla siebie i otoczenia,
- prezentować poprawne zachowanie w stosunku do innych ludzi,
- wiedzieć jak należy rozładować negatywne emocje.

Dział II: „Substancje i ich właściwości"
Po realizacji działu uczeń powinien:
- podać przykłady elementów przyrody ożywionej i nieożywionej,
- podać ogólne zasady prowadzenia obserwacji,
- opisywać właściwości substancji znajdujących się w najbliższym otoczeniu,
- rozróżniać oznakowania substancji toksycznych, palnych, i wybuchowych,
- podać zasady bezpiecznego poznawania substancji,
- zapisywać wnioski poobserwacyjne i analizować je,
- zilustrować modelowo nieciągłą budowę substancji,
- porównać właściwości wody w trzech stanach skupienia,
- omówić zmiany stanów skupienia substancji,
- omówić właściwości powietrza,
- wskazać mieszaniny jednorodne i niejednorodne.

Dział III: "Najbliższe otoczenie"
Po realizacji działu uczeń powinien:
- wymienić sposoby poznawania otoczenia,
- wykazać, że najbliższe otoczenie może być głównym źródłem informacji,
- określać stan pogody, odczytać informacje zawarte na mapach pogody,
- mierzyć składniki pogody za pomocą przyrządów,
- opisywać zjawiska atmosferyczne i określić jak należy zachować się w czasie
  trwania tych zjawisk,
- zna oznaczenia i określa kierunki w terenie i na mapie,
- odczytywać na mapie topograficznej znaki i kojarzyć je z elementami przyrody w środowisku,
- rozpoznawać na mapie fizycznej niziny, wyżyny, góry,
- odczytywać na mapie wysokość bezwzględną i względną,
- czytać informacje i analizować plany i mapy,
- odczytywać różne formy terenu na rysunku poziomicowym,
- obliczać odległość na mapie,
- korzystać z różnych źródeł wiedzy przyrodniczej.

Dział IV: „Miejsce człowieka w środowisku"
Po realizacji działu  uczeń powinien:
- opisać położenie rodzinnej miejscowości,
- określić położenie sąsiadów Polski,
- podział administracyjny Polski, symbole narodowe,
- podać walory przyrodnicze rodzinnej miejscowości,
- rozpoznawać formy terenu,
- rozpoznaje rodzaje skał w najbliższej okolicy,
- rozpoznawać na mapie topograficznej rodzaje zbiorników wodnych,
- podać różnicę między zbiornikami wodnymi,
- wskazać znaczenie zasobów przyrody dla życia człowieka,
- wymienić organizmy chronione i zasługujące na ochronę w rodzinnej miejscowości,
- wykazać związek środowiska z warunkami życia człowieka,
- wskazać możliwości rekreacji w najbliższej okolicy,
- podać przykłady wypoczynku czynnego i biernego,
- wskazać źródła zanieczyszczenia najbliższego środowiska,
- wskazać sposoby ochrony przyrody.

Dział V:  „Czynności życiowe człowieka"
Po realizacji działu uczeń powinien:
- wymienić czynniki warunkujące życie na lądzie,
- określić rolę zmysłów człowieka w poznawaniu otaczającego świata,
- wskazać elementy budowy ciała człowieka odpowiedzialne za ruch,
- podać znaczenie składników pokarmowych,
- podać drogę jaką pokonuje pokarm w organizmie człowieka,
- wymienić czynniki warunkujące różne wymagania pokarmowe ludzi,
- rozumieć znaczenie procesu oddychania, wymiany gazowej,
- podać drogę jaką pokonuje powietrze w układzie oddechowym,
- wymienić etapy rozwojowe człowieka,
- omówić objawy okresu dojrzewania.

Dział VI: „Zdrowy styl życia"
Po realizacji działu uczeń powinien:
- określić pojęcie choroby jako zakłócenie stanu zdrowia,
- wskazać wirusy i bakterie jako przyczynę chorób,
- wskazać drogi wnikania drobnoustrojów chorobotwórczych do organizmu,
- wymienić sposoby zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych,
- określić zasady prawidłowego żywienia,
- wymienić przyczyny i skutki niewłaściwego odżywiania się,
- omówić szkodliwy wpływ alkoholu i nikotyny na organizm człowieka,
- uzasadnić konieczność zachowania przez uczniów postawy antyalkoholowej i antynikotynowej,
- wykazać związek między trybem życia a zdrowiem organizmu,
- określić właściwy dla siebie sposób rekreacji,
- omówić zmiany zachodzące w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka,
- wykazać wpływ stylu życia ludzi na środowisko,
- chronić środowisko w trakcie codziennych czynności życiowych.

Klasa V

Dział 1: „Ląd jako środowisko życia":
Po realizacji działu uczeń powinien:
- omówić czynniki warunkujące życie na lądzie,
- omówić budowę gleby,
- scharakteryzować główne typy gleb w najbliższej okolicy,
- wykazać rolę organizmów w powstawaniu gleby,
- omówić wymagania życiowe roślin hodowanych w szkole i domu,
- podać przykłady bezkręgowców i kręgowców lądowych (owady, pajęczaki, gady, płazy, ssaki),
- wykazać cechy wspólne organizmów lądowych,
- rozpoznawać pospolite gatunki organizmów lądowych z pomocą atlasów, kluczy, przewodników.

Dział 2: „Woda jako środowisko życia":
Po realizacji działu uczeń powinien:
- określić warunki życia w środowisku życia,
- wskazać wodę jako dobry rozpuszczalnik substancji stałych i gazów,
- wykazać różnice między roztworem a zawiesiną, mieszaniną jedno- i niejednorodną,
- wykazać wpływ temperatury na rozpuszczalność substancji stałych i gazów
  w wodzie, odczytać dane z wykresu, tabeli,
- wymienić elementy budowy komórki roślinnej i zwierzęcej,
- rozpoznać organizmy jednokomórkowe żyjące w wodzie,
- omówić przystosowania roślin do życia w wodzie,
- wymienić gatunki ryb słodkowodnych i morskich,
- rozpoznawać pospolite gatunki organizmów wodnych z pomocą atlasów, przewodników, kluczy,
- omówić położenie geograficzne Morza Bałtyckiego,
- podać przykłady organizmów morskich,
- wykazać przystosowania w budowie organizmów do środowiska wodnego.

Dział 3: „Krajobrazy naturalne Polski":
Po realizacji działu uczeń powinien:
- omówić pasowy układ krain geograficznych Polski,
- wskazać na mapie krainy geograficzne Polski,
- opisać cechy krajobrazów górskich, wyżynnych, nizinnych,
- wykazać związek elementów pogody i ukształtowania powierzchni Ziemi z piętrowością roślinności,
- omówić warstwową budowę lasu,
- rozpoznawać pospolite grzyby jadalne i trujące,
- wykazać ogromne znaczenie grzybów w krążeniu materii ( jako reducentów
  szczątków organicznych),
- wykazać zależności między organizmami występującymi w środowisku,
- wykazać podstawowe zależności między elementami środowiska w poznawanych krajobrazach.

Dział 4: „Krajobrazy przekształcone":
Po realizacji działu uczeń powinien:
- podać cechy krajobrazu przekształconego,
- określić warunki sprzyjające rozwojowi rolnictwa,
- opisać krajobraz rolniczy,
- rozpoznać podstawowe rośliny zbożowe, przemysłowe i podać ich znaczenie,
- omówić znaczenie roślin zielarskich dla człowieka,
- rozpoznać warzywa i owoce uprawiane w Polsce,
- wskazać różnice między rolnictwem ekologicznym a konwencjonalnym,
- określić cechy krajobrazu przemysłowego,
- określić cechy miast,
- wykazać związek między elementami środowiska a działalnością człowieka,
- wykazać wpływ działalności człowieka na różnicowanie się krajobrazów.

Dział 5: „Człowiek w środowisku":
Po realizacji działu uczeń powinien:
- wykazać zależność między człowiekiem a środowiskiem,
- ocenić stan czystości powietrza i wody za pomocą prostych metod ,
- wymienić źródła zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby,
- podać różnice między mieszaniną niejednorodną i jednorodną,
- rozdzielić, za pomocą prostych metod, mieszaniny niejednorodne,
- rozpoznawać rośliny trujące w najbliższym otoczeniu,
- rozpoznawać źródła zakażenia się pasożytami,
- wskazać sposoby unikania zakażenia pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
- wymienić formy ochrony przyrody,
- podać formy ochrony przyrody w regionie,
- uzasadnić celowość tworzenia parków narodowych i rezerwatów przyrody,
- lokalizować parki narodowe na mapie Polski,
- wykazać zależność pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem człowieka,
- określić zasady zachowania się człowieka w środowisku.

Klasa VI

Dział 1: „Człowiek i technika":
Po realizacji działu uczeń powinien:
- umieć opisać ruch ciała,
- wyjaśnić pojęcie siły,
- wskazać skutki działania siły,
- omówić działanie maszyn prostych – ich występowanie w technice i przyrodzie,
- wyjaśnić, na czym polega pływanie ciał,
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi,
- wykazać, że światło rozchodzi się po liniach prostych, ulega odbiciu, załamaniu, rozszczepieniu,
- wyjaśnić zjawiska optyczne występujące w przyrodzie, np. zjawisko tęczy,
- omówić właściwości dźwięku,
- wyjaśnić, że działanie dźwięków o nadmiernym natężeniu jest szkodliwe,
- omówić wybrane sposoby rejestrowania i odtwarzania obrazu i dźwięku.

Dział 2: „Planeta Ziemia":
Po realizacji działu uczeń powinien:
- wskazać miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym,
- podać charakterystyczne cechy gwiazd, planet i satelitów,
- wyjaśnić zjawisko grawitacji,
- opisać ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i jego następstwa,
- omówić oddziaływanie magnetyczne,
- wiedzieć, że globus jest modelem Ziemi,
- wymienić podstawowe bogactwa naturalne występujące na Ziemi,
- wskazać różnice we właściwościach metali i niemetali,
- klasyfikować substancje według wybranych kryteriów,
- omówić spalanie i korozję jako przemiany chemiczne,
- wykazać, że zastosowanie substancji zależy od ich właściwości,
- prowadzić obserwacje meteorologiczne i astronomiczne - za pomocą
  przyrządów pomiarowych.

Dział 3: „Wybrane krajobrazy świata":
Po realizacji działu uczeń powinien:
- wskazać na mapie i nazwać oceany,
- określić różnorodność warunków życia w oceanach,
- wykazać zależności między bogactwem świata organizmów żywych, a warunkami życia w oceanach,
- wskazać na mapie i nazwać kontynenty,
- określić różnorodność krajobrazów na lądach,
- wykazać przyczyny różnorodności krajobrazów na kuli ziemskiej,
- analizować dane klimatyczne,
- znać rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów,
- wskazać przystosowania organizmów żyjących na lądzie do różnych
  warunków klimatycznych.

Dział 4: „Człowiek poznaje i zmienia świat":
Po realizacji działu uczeń powinien:
- wykazać znaczenie obserwacji w poznaniu świata,
- omówić znaczenie podróży dookoła Ziemi,
- określić rolę klasyfikacji w poznawaniu,
- omówić osiągnięcia wybitnych polskich naukowców,
- wykazać, że wiedza i jej rozumienie jest motorem wszelkich zmian,
- wykazać, że niektóre osiągnięcia cywilizacyjne mogą zaburzyć równowagę
  w środowisku przyrodniczym.

     Muzyka


Na ocenę z muzyki składają się:
• sprawdzian A *,
• sprawdzian B **,
• śpiew,
• ćwiczenia rytmiczne,
• wiadomości,
• aktywność podczas zajęć,
• gra na instrumencie,
• samodzielna realizacja tematu na lekcji (np. referat),
• prezentacja własnych uzdolnień muzycznych,
• udział w konkursach, imprezach, festiwalach.

*  Całogodzinny sprawdzian w formie testów i ćwiczeń muzycznych A (1 w półroczu).
**Bieżące sprawdzanie umiejętności i wiedzy w formie pisemnej (kartkówka),
  dyktando rytmiczne B (1 lub 2 w półroczu).


TREŚCI NAUCZANIA

Klasa V

Hymn państwowy
- znajomość genezy hymnu państwowego;
- śpiewanie (zwrócenie uwagi na sposób wykonania, nastrój pieśni, postawę).

Elementy muzyki
- znajomość elementów muzyki.

Formy AB, ABA, rondo
- śpiewanie i granie utworów w formie AB, ABA, ronda;
- tworzenie własnych kompozycji w formie AB, ABA, ronda;
- słuchanie utworów o formie AB, ABA i rond.

Pieśni i tańce różnych narodów
- śpiewanie pieśni różnych narodów (np. hiszpańskiej, francuskiej amerykańskiej - Negro spirituals);
- granie na instrumentach łatwych melodii ludowych (na fletach, dzwonkach) oraz opracowań na zespoły różnych instrumentów;
- znajomość podstawowych kroków tańców latynoamerykańskich (np. samba, cza-cza).

Kanon

- śpiewanie kanonów (np. Wiwat szkoła, Plurimos annos).

Instrumenty strunowe

-  rozpoznaje brzmienie instrumentów strunowych: smyczkowych, szarpanych, uderzanych.

Chór

- znajomość i rozpoznawanie głosów śpiewaczych;
- znajomość rodzajów chórów.

Kolędy i muzyka na Boże Narodzenie

- śpiewanie wybranej kolędy lub pastorałki, na przykład: Gdy śliczna Panna, W tej kolędzie;
- granie na flecie lub dzwonkach kolędy, na przykład: Gdy śliczna Panna.Stanisław Moniuszko
- znajomość najważniejszych wydarzeń z życia i twórczości kompozytora;
- śpiewanie pieśń Moniuszki (np. Prząśniczka ).

Trójdźwięk i triada harmoniczna
- rozróżnianie trójdźwięków majorowego i minorowego (np. Wlazł kotek na płotek - „smutny"
  i „wesoły");
- granie i śpiewanie trójdźwięków.

Muzyka ilustracyjno-programowa
- tworzenie muzycznych ilustracji za pomocą głosu, instrumentów, efektów akustycznych;
- interpretowanie utworów muzycznych poprzez działanie plastyczne
- Folklor
- znajomość polskich tańców narodowych;
- znajomość podstawowych kroków poloneza i krakowiaka;
- znajomość najważniejszych wydarzeń z życia i twórczości Oskara Kolberga,
- śpiewanie - „ Laboga chłopaki”.

Zasady muzyki
- znajomość wartości rytmicznych;
- posługiwanie się nazwami solmizacyjnymi i literowymi w praktyce muzycznej;
- znajomość znaków chromatycznych.

Podstawowe terminy muzyczne
- znajomość pojęć: rytm, metrum, tempo, cresendo, diminuento, legato,staccato, kanon, bemol, krzyżyk, kasownik, harmonia, trójdźwięk, etnograf, folklor, głosy śpiewacze, opera, uwertura, aria, libretto, partytura, lutnik, kwintet.

Muzykowanie
- śpiewanie pieśni i granie na flecie lub dzwonkach chromatycznych utworów (repertuar znajduje się ; w podręczniku; każdy uczeń w półroczu będzie oceniany ze śpiewu z dwóch pieśni, chętni uczniowie mogą uzyskać więcej ocen z tej formy działalności muzycznej).

Klasa VI

Muzyka średniowiecza
- znajomość chorału gregoriańskiego;
- znajomość zabytków polskiej pieśni „Gaudę Mater Polonia” „ Bogurodzica”, „ Breve regnum”, „Idzie żołnierz borem, lasem”.

Muzyka renesansu
- śpiewanie psalmu Kleszczmy rękoma;
- znajomość polskich kompozytorów;
- znajomość tańców dworskich.

Muzyka w baroku
- znajomość najważniejszych wydarzeń z życia i twórczości J.S. Bacha;
- znajomość składu suity barokowej.

Instrumenty dęte
- znajomość budowy instrumentów i sposobu na nich grania;
- poznanie brzmienia instrumentów dętych drewnianych i blaszanych.

Pieśni patriotyczne i historyczne
- poznanie pieśni z różnych okresów historycznych (np. Przybyli ułani, Jak długo  w sercach
  naszych, Dalej chłopcy, dalej żywo);
- znajomość okoliczności powstawania pieśni;
- znajomość najważniejszych wydarzeń z życia i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego.

Kolędy i muzyka na Boże Narodzenie
- śpiewanie wybranych kolęd lub pastorałek, na przykład: Anioł pasterzom mówił, My też
  pastuszkowie;
- granie na flecie lub dzwonkach kolędy, np. Do szopy , hej pasterze;
- śpiewanie kolęd innych narodów np. Aniołowie z naszych pól. Muzyka Fryderyka Chopina;
- znajomość najważniejszych wydarzeń z życia i twórczości kompozytora;
- granie na flecie – Laura i Filon.

Zasady muzyki
- znajomość wartości rytmicznych;
- posługiwanie się nazwami solmizacyjnymi i literowymi w praktyce muzycznej;
- znajomość znaków chromatycznych.

Podstawowe terminy muzyczne
- znajomość pojęć: stroik, tabulatura, partytura, batuta, wentyl, suwak, folklor, kapela ludowa, psalm, motet, tabulatura, suita, tańce stylizowane, balet, walc, opera, kontratenor, ostinato.

Muzykowanie
- śpiewanie pieśni i granie na flecie lub dzwonkach chromatycznych utworów (repertuar znajduje się w podręczniku (każdy uczeń w półroczu będzie oceniany ze śpiewu z dwóch pieśni, chętni uczniowie mogą uzyskać więcej ocen z tej formy działalności muzycznej).


     ReligiaKlasa IV

Sprawdzian wiadomości w I półroczu:

Zakres wiadomości podstawowych:
- znajomość ,,Małego Katechizmu”; Dekalog, Błogosławieństwa Ewangeliczne, warunki
  sakramentu pokuty,
- znajomość przypowieści: O siewcy, O talentach, O miłosiernym Samarytaninie
- znajomość biblijnego opisu stworzenia świata i człowieka,
- wiadomości z zakresu roku liturgicznego: uczeń wie kiedy wspominamy św. Stanisława
  Kostkę, Wszystkich Świętych,
- wymienia religie monoteistyczne.

Zakres wiadomości ponadpodstawowych:
- wyjaśnia znaczenie słowa błogosławionych,
- zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki, św. Franciszkaz Asyżu lub
  swojego patrona,
- opowiada jak Bóg opiekował się narodem wybranym, zna posłannictwo Mojżesza,
- poprawnie interpretuje opis stworzenia świata i człowieka,
- rozumie pojęcia: paruzja, sąd indywidualny i sąd powszechny.

Zakres wiadomości dla ucznia z koniecznością dostosowania wymagań:
- zna Dekalog, warunki sakramentu pokuty, słowa modlitwy za zmarłych,
- opowiada scenę Zwiastowania, wie jaka była wiara Maryi,
- wie czyim patronem jest św. Stanisław Kostka,
- wie jak świętować Dzień Pański.

Sprawdzian wiadomości w II półroczu:

Zakres wiadomości podstawowych:
- zna uczynki miłosierne względem duszy i ciała,
- wie na czym polega post,
- wymienia nabożeństwa wielkopostne odprawiane w kościele,
- zna opowiadanie o wieży Babel,
- wymienia tytuły przypowieści, które mówią o przebaczeniu,
- wie kiedy obchodzimy Liturgię paschalną.

Zakres wiadomości ponadpodstawowych:
- zna i poprawnie interpretuje przypowieści z Pisma Świętego o przebaczeniu,
- rozumie pojęcie zadośćuczynienia w powiązaniu z opowiadaniem biblijnym o Zacheuszu,
- zna liturgię Triduum Paschalnego,
- wyjaśnia związek Liturgi paschalnej z wędrówką Izraelitów przez pustynię,
- wie kto i w jaki sposób dawał świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie.

Zakres wiadomości dla ucznia z koniecznością dostosowania wiadomości:
- zna przykazanie miłości Boga i bliźniego,
- zna najważniejsze dobre uczynki,
- wie, kim byli Kain i Abel,
- wie w jaki dzień wspominamy Zmartwychwstanie Chrystusa,
- potrafi napisać modlitwę dziękczynną.

Klasa V

Sprawdzian wiadomości w I półroczu:

Zakres wiadomości podstawowych:
- wyjaśnia pojęcia: Ewangelia, Protoewangelia,
- zna podział Biblii,
- określa miejsce narodzenia Jezusa,
- opowiada o życiu Jezusa,
- wymienia kilka cudów Jezusa,
- wie jaką misję otrzymał Jezus od Ojca,
- wymienia imiona Apostołów,
- zna tajemnice różańca świętego,
- zna datę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Apostolską,
- zna znaki obecności Chrystusa w Kościele.

Zakres wiadomości ponadpodstawowych:
- wyjaśnia symbolikę postaci występujących w Protoewangelii, zna jej treść,
- wymienia dokumenty chrześcijańskie i niechrześcijańskie mówiące  o Chrystusie,
- wyjaśnia pojęcie; ,,Piątej Ewangelii”,
- wie jacy prorocy zapowiadali Jezusa jako Mesjasza,
- przytacza świadectwa Apostołów o Jezusie.

Zakres wiadomości dla ucznia z koniecznością dostosowania wymagań:
- wie na czym polegał grzech pierworodny, kto z ludzi był wolny od tego grzechu,
- wymienia niektóre wydarzenia z życia Jezusa,
- wie kogo nazywamy Mesjaszem,
- określa kim dla niego jest Jezus,
- wie kim był Karol Wojtyła,
- wymienia sakramenty święte,
- wymienia Ewangelistów,
- zna główne prawdy wiary.

Sprawdzian wiadomości  w II półroczu:

Zakres wiadomości podstawowych:
- zna błogosławieństwa ewangeliczne, wyjaśnia przynajmniej trzy z nich,
- wie, że pierwszą wspólnotę chrześcijańską tworzyli Apostołowie, wymienia ich imiona, wie kto
  stał na ich czele,
- wie jakie wydarzenia miały miejsce w Wielki Czwartek,
- zna stacje Drogi Krzyżowej,
- wie jak modlił się Jezus i w jakich okolicznościach,
- wie kiedy w liturgii obchodzimy Wniebowstąpienie Pańskie.

Zakres wiadomości ponadpodstawowych:
- zna błogosławieństwa ewangeliczne i potrafi je wyjaśnić
- wymienia przypowieści o Królestwie Bożym , wyjaśnia ich sens
- wymienia Kalwarie na terenie Polski, pisze samodzielnie rozważanie do jednej stacji,
- wie w jakim celu Jezus zstąpił do piekieł,
- wymienia aklamacje po Przeistoczeniu.

Zakres wiadomości dla ucznia z koniecznością dostosowania wymagań:
- zna Modlitwę Pańską, potrafi ją wyjaśnić,
- zna błogosławieństwa Ewangeliczne,
- wie ilu było Apostołów,
- wie jakie wydarzenie miało miejsce w Niedzielę Palmową,
- wie co to jest Eucharystia,
- wie kiedy i jak Jezus umarł i dlaczego,
- wie czym jest modlitwa.

Klasa VI

Sprawdzian wiadomości  I półroczu:

Zakres wymagań podstawowych:
- wymienia cnoty Boskie, główne i cnoty jako tzw. Zwykłe zalety,
- zna owoce i Dary Ducha Świętego,
- wie, na czym polegał grzech pierworodny i jakie przyniósł skutki,
- wymienia sceny biblijne w których występuje postać Maryi,
- wie jak udzielić chrztu w przypadku zagrożenia życia,
- potrafi wymienić co należy przygotować w domu do udzielenia sakramentu namaszczenia,
- wie, kiedy Jezus ustanowił kapłaństwo.

Zakres wymagań ponadpodstawowych:
- wie, w jaki sposób Jezus pomagał ludziom potrzebującym, potrafi odpowiedź poprzeć
  przykładami z Pisma Świętego,
- wyjaśnia rolę Ducha Świętego w Kościele,
- wymienia święta ku czci Matki Bożej i największe Sanktuaria w Polsce i za granicą,
- zna wydarzenia z życia św. Piotra i św. Pawła,
- zna i wyjaśnia symbolikę znaków liturgicznych poszczególnych sakramentów  świętych,
- zna biblijne znaki ustanowienia sakramentu kapłaństwa.

Zakres wymagań dla ucznia z koniecznością dostosowania wymagań:
- wie, że św. Piotr był następcą Pana Jezusa na ziemi, wie, kto obecnie pełni tę  funkcję,
- wie, kiedy miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego,
- wymienia sakramenty święte,
- zna warunki sakramentu pokuty wie, kto ustanowił sakramenty.

Sprawdzian wiadomości  II półroczu.

Zakres wymagań podstawowych:
- zna datę chrztu Polski,
- wie, że św. Wojciech i św. Stanisław są głównymi patronami Polski, wie, kiedy w roku
  liturgicznym ich wspominamy,
- zna przykazania kościelne,
- wymienia ruchy i stowarzyszenia religijne działające w jego parafii,
- wie do jakiej parafii, dekanatu, diecezji przynależy, kto nimi kieruje,
- wymienia nabożeństwa odprawiane w kościele parafialnym,
- podaje różne rodzaje modlitw, potrafi je odróżnić.

Zakres wymagań ponadpodstawowych:
- podaje cechy charakterystyczne dla wiary pierwszych chrześcijanina,
- zna życie i śmierć pierwszych męczenników,
- wyjaśnia rolę św. Wojciecha i św. Stanisława w dziejach naszego Kościoła i naszej Ojczyzny,
- przytacza wydarzenia religijne jednoczące cały kraj,
- podaje przykłady chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego,
- wyjaśnia rolę Maryi w Kościele na podstawie wymienionych określeń,
- wymienia niektóre zakony, wyjaśnia ich posłannictwo,
- wymienia funkcje, które mogą pełnić w Kościele świeccy,
- wymienia ważne postaci Starego Testamentu, przytacza przykłady ich modlitw.

Zakres wymagań dla ucznia z koniecznością dostosowania wymagań:
- zna datę chrztu Polski,
- zna Modlitwę Pod Twoją Obronę,
- wymienia dwa zabytki kultury chrześcijańskiej np. Jasna Góra, Bazylika św. Piotra,
  Bogurodzica,
- zna najważniejsze informacje o swoim kościele Parafialnym,
- zna przykazania kościelne.

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie