Obiady w stołówce szkolnej

 

Obiady wydawane są w godzinach: 1130 – 1330

 

Wniosek na obiady

 

Godziny pracy intendenta:

730 - 1530    poniedziałek, wtorek
700 - 1500   środa, czwartek, piątek

 

                          Regulamin stołówki Szkoły Podstawowej w BychawieNa podstawie art.67a.ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr. 256,poz.2572 z póź. zm.) ustalam regulamin korzystania ze stołówki szkolnej:

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie obiadu przygotowanego przez pracowników kuchni szkolnej.
2. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:
• uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bychawie wnoszący opłaty indywidualnie,
• uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS,
• nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Bychawie.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

1. Cena jednego obiadu ustalona jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Wysokość opłaty dziennej za posiłek wydawany uczniowi wynosi 3,50 zł – jest to należność pieniężna pobierana przez szkołę, obejmująca koszt produktów zużytych do posiłku.
3. Cena jednego obiadu dla pracownika wynosi 4,00 zł - jest to należność pieniężna pobierana przez szkołę z tytułu sprzedaży posiłku pracownikowi w skład której wchodzi, całkowity koszt produktów zużytych do posiłku oraz koszt przygotowania posiłku w przeliczeniu na jeden obiad.

III. OPŁATY

1. Odpłatność za obiady uiszczana jest u intendenta do dnia 10-go każdego miesiąca.
2. Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko dziecka lub pracownika.
3.iW wyjątkowych przypadkach jednak na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego, wpłaty będą przyjmowane w innych terminach niż wyznaczone daty.
4. Osoby, które nie wniosą opłaty w terminie, do czasu uregulowania płatności, nie mogą korzystać ze stołówki.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:
1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
2. Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta osobiście lub telefonicznie do godz. 9 - tej danego dnia.
3. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczona jest z płatności w następnym miesiącu.
4. Nadpłata, która powstała po rezygnacji z obiadów zostanie zwrócona wpłacającemu.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. Posiłki wydawane są od godziny 1130 – 1330.
2. W stołówce dyżury pełnią nauczyciele według ustalonego harmonogramu.
3. Obiady uczniom wydawane są na podstawie imiennej karty obiadowej.
4. W sytuacji gdy karta ulegnie zniszczeniu, należy zgłosić się do intendenta w celu wydania nowej karty. W przypadku, gdy uczeń zapomni karty powinien zgłosić się do intendenta w godzinach od 800 do 1100.
Z wyjątkiem ucznia z klasy I-III, któremu karteczkę wydaje wychowawca.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków w tym również rodzicom uczniów.

2. Uczniowie spożywający posiłki ustawiają się w kolejce w stołówce.

3. Nauczyciel dyżurujący odnotowuje poprzez skreślenie na karcie wydany obiad.

4. Uczniowie z klas I-III spożywają posiłki w pierwszej części, a od klasy IV wzwyż w drugiej części stołówki (uczeń może zmienić miejsce tylko po uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela).

5. Podczas spożywania posiłków obowiązują następujące zasady kulturalnego zachowania:
 Zachowuj się kulturalnie przy jedzeniu.
 Nie biegaj.
 Nalewaj tylko tyle zupy, ile możesz zjeść.
 Pij kompot tylko przy stoliku.
 Nie rozmawiaj głośno podczas jedzenia.
 Po skończonym posiłku zostawiaj po sobie porządek.
 Odnoś talerze i sztućce do okienka.
 Nie przepuszczaj koleżanek i kolegów, bo sam stracisz miejsce w kolejce.
 Nie wynoś chleba ze stołówki.
 Nie zostawiaj plecaka na korytarzu przed stołówką, plecak należy zostawić przed klasą lub przed świetlicą szkolną.

6. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują nauczyciele dyżurujący.

VII. JADŁOSPIS

1. Jadłospis opracowuje zespół powołany zarządzeniem dyrektora szkoły na okres dwóch tygodni.

2. Jadłospis tworzy się uwzględniając grupę żywieniową od 5 do 16 lat, dostosowując go do specyfiki zbiorowego żywienia i zasad zdrowego żywienia.

2. W jadłospisie będą wyszczególnione produkty wykorzystane do przygotowania obiadu, w których występują produkty alergenne.

3. Aktualny jadłospis będzie wywieszany na tablicy informacyjnej, w stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

4. Rodzice dzieci z alergią pokarmową po zapoznaniu się z jadłospisem, obowiązani są poinformować o tym intendenta i odwołać obiad.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W trakcie roku szkolnego rezygnacje z korzystania z obiadów składa rodzic ucznia u intendenta z miesięcznym
wyprzedzeniem.

2. Regulamin wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.


Zgodnie z wymaganiami Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności składników lub innych substancji mogących powodować alergie lub reakcje nietolerancji łącznie z jadłospisem będzie zamieszczony wykaz w/w składników.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304/43
ZAŁĄCZNIK II


SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:

a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę (1);
b) maltodekstryn na bazie pszenicy (1);
c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

2. Skorupiaki i produkty pochodne;

3. Jaja i produkty pochodne;

4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:

a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;

6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:

a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego (1);
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:

a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,
b) laktitolu;

8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

9. Seler i produkty pochodne;

10. Gorczyca i produkty pochodne;

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu
na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub
w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;

13. Łubin i produkty pochodne;

14. Mięczaki i produkty pochodne. PL 22.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304/43(1) Oraz produkty pochodne, o ile obróbka, jakiej je poddano, najprawdopodobniej nie wpływa na zwiększenie alergenności, ocenionej przez właściwy organ w odniesieniu do produktu,
z którego powstały.

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie