Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
Szkoły Podstawowej w Bychawie

 

L.p.

Nazwa wydarzenia

      Termin

W R Z E S I E Ń

 
1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2013 r.

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej

12 września 2013 r.

3.

Spotkania wychowawców z rodzicami
(wywiadówka szkolna)

13 września 2013 r.
(godz. 16.15 – klasy I–VI)

4.

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców Szkoły

23 września 2013 r. (godz.16.15)

5.

Spotkanie dyrektora szkoły z przewodniczącymi zespołów działających w ramach Rady Pedagogicznej

24 września 2013 r. (godz.16.15)

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej

26 września 2013 r.
(godz. 14.30)

P A Ź D Z I E R N I K

1.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

2 października 2013 r. (godz. 16.15 – 17.15)

2.

Spotkanie dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców Szkoły

2 października 2013 r.
(od godz. 17.15)

3.

Dzień Edukacji Narodowej (Dzień wolny od zajęć lekcyjnych, szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową)

14 października 2013 r.

4.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

18 października 2013 r. (godz. 14.30)

5.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

25 października 2013 r.

6.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalony przez Dyrektora Szkoły.
(W tym dniu szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową).

31 października 2013 r.

L I S T O P A D

1.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

6 listopada 2013 r.
 (godz. 16.15 – 17.15)

2.

Apel z okazji Święta Niepodległości Polski

7 listopada 2013 r.

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

21 listopada 2013 r.
(godz. 14.30)

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami 
(wywiadówka szkolna)

25 listopada 2013 r.
(godz. 16.15 – kl. I – VI)

5.

Próbny sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI

28 listopada 2013 r.

G R U D Z I E Ń

1.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

4 grudnia 2013 r.
(godz. 16.15 – 17.15)

2.

Jasełka szkolne

19 grudnia 2013 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2013 r.

S T Y C Z E Ń

1.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalony przez Dyrektora Szkoły.
(W tym dniu szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową).

2 i 3 stycznia 2014 r.

2.

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców Szkoły

8 stycznia 2014 r.
(godz. 16.15)

3.

Śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

10 stycznia 2014 r.
(godz. 14.30)

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami 
(wywiadówka szkolna)

13 stycznia 2014 r.
(godz. 16.15 – kl. I – VI)

5.

Zabawa choinkowa

18 stycznia 2014 r.
(sobota)

6.

Ferie zimowe

20 stycznia – 2 lutego 2014 r.

7.

Zakończenie I półrocza

31 stycznia 2014 r.

L U T Y

1.

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowujące pracę szkoły za I półrocze roku szkolnego 2013/2014

3 lutego 2014 r.
(godz. 16.15)

2.

Próbny sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI

20 lutego 2014 r.

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – szkolenie zespołów egzaminacyjnych

27 lutego 2014 r.
(godz. 14.30)

M A R Z E C

1.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

5 marca 2014 r.
(godz. 16.15 – 17.15)

2.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

13 marca 2014 r.
(godz. 14.30)

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – odprawa zespołów nadzorujących sprawdzian w kl. VI

31 marca 2014 r.
| (godz. 16.15)

K W I E C I E Ń

1.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. (Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I – V)

1 kwietnia 2014 r.  
(godz. 9.00)

2.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

2 kwietnia 2014 r.
(godz. 16.15 – 17.15)

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

17 kwietnia – 22 kwietnia 2014 r.

4.

Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

24 kwietnia 2014 r.
(godz. 14.30)

5.

Spotkanie wychowawców z rodzicami
(wywiadówka szkolna)

28 kwietnia 2014 r.
(godz. 16.15 – kl. I – VI)

M A J

1.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych ustalony przez Dyrektora Szkoły i odpracowany 18 stycznia 2014r. (sobota)

2 maja 2014 r.

2.

Apel z okazji Święta 3 – Maja

5 maja 2014 r.

C Z E R W I E C

1.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

4 czerwca 2014 r.
(godz. 16.15 – 17.15)

2.

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców Szkoły
i Samorządem Uczniowskim

4 czerwca 2014 r.
(godz. 17.15)

3.

Klasyfikacyjne roczne i końcowe zebranie Rady Pedagogicznej

16 czerwca 2014 r.
(godz. 16.15)

4.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalony przez Dyrektora Szkoły.
(W tym dniu szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową).

20 czerwca 2014 r.

5.

Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach I – VI

27 czerwca 2014 r.

6.

Ferie letnie

28 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły za rok szkolny 2013/2014

30 czerwca 2014 r.
(godz. 10.00)

 

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z poźn. zm.,
§ 8 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.

Informacje dodatkowe:
1.Terminy zebrań Rady Pedagogicznej, konsultacji, spotkań z rodzicami stanowią odrębny dokument.
2.W czasie rekolekcji wielkopostnych w terminie od 18 – 20.03.2013r. w szkole będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z planem lekcji.
3.Na podst. § 5 Rozporządzenia MEN z 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim pozostawił do wykorzystania w ciągu roku szkolnego 1 dzień, który może być dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w sytuacjach związanych z np. trudnymi warunkami atmosferycznymi, wysoką absencją chorobową uczniów itp.

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie