Informacje dla rodziców


       
Informacja dotycząca zajęć wychowania do życia w rodzinie

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2017/2018, rodzice zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia tego faktu do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie.

Zgłoszenie tutaj

       Informacja w sprawie zmian w statucie szkoły

 Uchwała nr 2/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bychawie
z dnia 20 marca 2017r.
w sprawie zmian w statucie szkoły

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 52 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1 W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 41 ust. 4 pkt 2 przecinek zastępuje się średnikiem, i dodaje się: „w przypadku nieobecności, dostarczenia wychowawcy oddziału, pisemnego usprawiedliwienia w ciągu 2 tygodni od pierwszego dnia nieobecności dziecka w szkole,”

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

                                                                                       Przewodniczący Rady Pedagogicznej
                                                                                          ………………………………………

UZASADNIENIE

Wypełnienie ustawowych zadań Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących.
Uwaga Rodzice!

 

Wzór opinii lekarskiej o ograniczonych/braku możliwości uczestniczenia  ucznia w zajęciach wychowania fizycznego/komputerowych


 Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące grypy A/H1N1

Ogólne wskazania profilaktyczne
należy:
• unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,
• kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych,
• zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę
wyrzucić do kosza na śmieci,
• myć często ręce,
• unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków,
• dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo
się odżywiać.

Informacje dla:

rodziców:
należy:
• obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić
się do lekarza rodzinnego,
• myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy
to robić,
• zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza,
• zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania,
• nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni,
• zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa,
• spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu.

dzieci i młodzieży:
należy:
• myć ręce mydłem i ciepłą wodą przez 20 sekund,
• jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem, w okolicy
powyżej łokcia a nie dłońmi,
• umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu,
• unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą,
• przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu.
 
PROPOZYCJA ZALECEŃ DLA SZKÓŁ

Objawy nowej grypy A/H1N1 są podobne jak grypy sezonowej:
• gorączka,
• kaszel,
• ból gardła,
• katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem,
• bóle mięśniowe i stawowe,
• ból głowy,
• dreszcze.
          
W około 25-30% przypadków nowej grypy mogą występować wymioty i biegunka. Podobnie jak w grypie sezonowej część zachorowań przebiega ciężko, a nawet może zakończyć się śmiercią. Szerzenie się nowej grypy, podobnie jak grypy sezonowej, odbywa się przez zakażenia drogą powietrzną i kropelkową. Możliwe jest też przenoszenie się zakażenia przez dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych śliną lub wydzieliną dróg oddechowych osoby chorej i następnie dotykanie śluzówki osoby zdrowej.
Szkoła jest miejscem, gdzie kontakty między uczniami są bardzo bliskie i gdzie choroby szerzące się drogą powietrzną mogą przenosić się szczególnie łatwo. Zakażeni uczniowie mogą też stanowić źródło zakażenia dla swych rodzin oraz innych członków społeczeństwa.

Co może zrobić uczeń i jego rodzice, aby zredukować prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń w szkole?
• Pozostać w domu w razie choroby. Jeżeli objawy odpowiadają wymienionym wyżej objawom grypy, należy pozostać w domu 7 dni od wystąpienia objawów lub 1 dzień po ustąpieniu objawów, jeżeli objawy trwają 7 dni lub dłużej.
• W czasie kaszlu lub czyszczenia nosa zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, którą po jednorazowym użyciu należy wyrzucić, a ręce umyć starannie wodą z mydłem.
• W rozmowie unikać bliskich kontaktów twarzą w twarz. W tym szczególnym przypadku uzasadnione jest rozmawianie z głową odwróconą od rozmówcy.
• Unikać dotykania palcami ust, nosa i powiek oczu.
• Poza szkołą unikać przebywania w pomieszczeniach z kilkoma osobami na raz, a szczególnie masowych zgromadzeń i sportów kontaktowych.
• Przestrzegać zasad higienicznych wynikających z instrukcji uzyskanych
w szkole również w domu i we wszystkich sytuacjach pozaszkolnych.

źródło: www.men.gov.pl

     Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”

Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka, a także jego rodziny. Najbliższe lata będą okresem bardzo ważnym nie tylko z powodu zdobywanej przez dziecko wiedzy, ale także czasem istotnym dla jego zdrowia. W wieku szkolnym może rozwinąć się szereg poważnych problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym wieku także kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić. Dlatego wszystkie dzieci klas pierwszych naszej szkoły i ich rodzice objęci są programem „Moje dziecko idzie do szkoły”, aby umieli żyć zdrowo i bezpiecznie.

ADRESACI PROGRAMU:
- rodzice uczniów klas I szkół podstawowych,
- uczniowie klas I szkół podstawowych,
- nauczyciele i wychowawcy klas I.

CELE PROGRAMU:
- ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci, podniesienie poziomu
  wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia,
- uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci,
- przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu.

                                                                Szkolny koordynator projektu Małgorzata Grabczyńska

REKOMENDACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
OPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2015/2016


Dla rodziców:

• zapoznać się z treścią najważniejszych dokumentów szkolnych: Statut, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2012-2017,

• częściej konsultować się z nauczycielami i wychowawcami, zwłaszcza w zakresie działań wychowawczych i dydaktycznych,

• mobilizować dzieci do samodzielnego rozwiązywania dostępnych testów w domu, dopilnować, aby sprawdziany próbne wypożyczone z biblioteki były rozwiązywane,

• kontrolować frekwencję swoich dzieci na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

• śledzić na bieżąco ofertę edukacyjną szkoły, korzystając z różnych form i kanałów informacji (strona internetowa szkoły, tablice informacyjne, konsultacje).

Dla uczniów:

• zapoznać się z treścią najważniejszych dokumentów szkolnych: Statut, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2012-2017,

• systematycznie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, wyrównujących szanse edukacyjne,

• systematycznie przygotowywać się do zajęć,

• rozwiązywać samodzielnie jak najwięcej dostępnych testów egzaminacyjnych, wypożyczać sprawdziany próbne z biblioteki szkolnej.Informacja dla rodziców
dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Szkoły Podstawowej w Bychawie

Fragment ze Statutu Szkoły Podstawowej w Bychawie
Art. 41 ust.10 pkt. 6

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dziecka ze szkoły i przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania):

a) odpowiedzialność prawną za dziecko w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w drodze na przystanek (wyznaczone miejsca do wsiadania) i z przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) w miejscu zamieszkania ponoszą rodzice (prawni opiekunowie);

b) zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym opiekę nad dzieckiem w wieku do 7 lat w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 10 lat;

c) na początku roku szkolnego rodzice uczniów z klas I-VI mają obowiązek przekazać wychowawcy oddziału informację dotyczącą powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych; w sytuacji, gdy rodzice nie wyrażą zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka (zapis w dzienniku lekcyjnym);

d) rodzice dzieci dojeżdżających do szkoły lub innych objętych opieką świetlicową wypełniają kartę zgłoszenia do świetlicy, w której określają czas pobytu dziecka w świetlicy i osoby upoważnione do jego odbioru;

e) zapisy w § 41 ust. 10 pkt 6 litera a-c dotyczą również uczniów objętych dowożeniem, dla których zorganizowana opieka kończy się w momencie opuszczenia przez dziecko autobusu na przystanku (wyznaczonym miejscu do wysiadania);

f) w przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) przez rodzica (upoważnioną osobę) nauczyciel, wychowawca świetlicy lub opiekun w autobusie podejmuje próbę kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);

g) w sytuacji braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) zostaje powiadomiona policja;

h) w przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) jest nietrzeźwa, nastąpi powiadomienie policji.

  

Bardzo dobry wynik naszej szkoły na sprawdzianie szóstoklasistów

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie uzyskali w tym roku bardzo dobry wynik na sprawdzianie w klasie szóstej, który  odbył  się 1  kwietnia 2014 r.  Sprawdzian  pisało  87  uczniów  uczących się w czterech oddziałach.  30% uczniów miało warunki egzaminacyjne dostosowane do stwierdzonych dysfunkcji. Jedna uczennica klasy VI A rozwiązywała zadania arkusza dostosowanego A7, pozostali pisali arkusz standardowy A1.
Wynik średni szkoły – 26,8 p – jest wyższy niż średnia gminy (26,5 p), powiatu (25,7 p), województwa (25,8 p) i kraju (25,8 p). Szkoła zajmuje 6 pozycję w 9-punktowej skali dla szkół. Jest to wynik wyżej średni. Znajdujemy się w środku przedziału punktowego (26,1 – 27,5).
Najlepszy wynik – 39 p – uzyskała uczennica klasy VI A Olga Łopucka. Dwie uczennice – Julia Sądej /VI a/ i Aleksandra Luterek /VI d/ uzyskały wynik 38 punktów.
Wynik powyżej 80% punktów możliwych do zdobycia, czyli co najmniej 33 punkty uzyskało 24 uczniów, a wynik co najmniej 75% (30 punktów) – 39 uczniów.
Najlepiej napisali sprawdzian uczniowie klasy VI B, średnia – 28,3 p – jest to wynik bardzo wysoki. Klasa VI A uzyskała średnio 27,6 – również wynik bardzo wysoki. Klasa VI D z wynikiem 26,4 mieści się w grupie wyników wyżej średnich. Najsłabiej napisała klasa VI C – 25,3 p – wynik średni, nieco poniżej średniej krajowej.
Podczas sprawdzianu badane są umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. W obszarach czytanie, pisanie i wykorzystanie wiedzy wyniki szkoły są wyższe niż średnia gminy, powiatu, województwa i kraju, w pozostałych obszarach są porównywalne.
W porównaniu z wynikami krajowymi uczniowie naszej szkoły najlepiej wypadli w obszarze pisanie (średnia krajowa – 5,81 p, średnia szkoły – 6,7 p). Średnie wszystkich klas w tym obszarze były wyższe niż średnia krajowa.
Wszystkim uczniom gratulujemy uzyskanych wyników!
                                                                                                                        Krystyna Kuna

> Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej w Bychawie w latach 2002-2014 Informacja dla rodziców  dotycząca realizacji obowiązku szkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie informuje, że rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia  lekcyjne,
 3) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie
     której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego.

Obowiązkiem rodzica, w przypadku wyjazdu za granicę z dziećmi na okres dłuższy niż 3 miesiące, jest zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim.
Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przez niespełnienie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w szkole w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązujących zajęć edukacyjnych.
 
Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie